Vald otsib jälle kommunikatsioonispetsialisti
Vaata, millega ametnik tegelema hakkab!

FOTO: unsplash.com

Saaremaa vallavalitsus asus juba mitmendat korda otsima inimest, kes sobiks valla kommunikatsiooninõunikuks. Varemalt oli selle töökoha nimetus avalike suhete peaspetsialist ja seda täitis viimati praegune abivallavanem Kristiina Maripuu. Konkursid tema töö jätkaja leidmiseks on seni luhtunud. Uus kandideerimise tähtaeg on 30. august.

Kommunikatsiooninõuniku ametijuhendis nõutakse Maripuu sõnul kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast töökogemust vastavas töövaldkonnas. Nõuniku põhiülesandeks on vallavalitsuse ja avalikkuse suhete ning teavitustegevuse tõhus korraldamine.

"Tooksin esile kaks peamist märksõna, mis avalike suhete peaspetsialisti konkursil takistuseks on saanud: erialase töökogemuse ja visiooni puudumine," märkis Maripuu.

TEENISTUSÜLESANDED

 • koordineerib vallavalitsuse teabe levitamist ja avalike suhete alast tegevust;
 • koordineerib strateegilist kommunikatsiooni vallavalitsuse poolt, sh koordineerib kommunikatsiooniplaanide koostamist ja elluviimist;
 • korraldab vallavolikogu esimehe ja vallavanema avalikkusega suhtlemist;
 • koostab pressiteateid ja edastab need meediakanalitele;
 • vastab meediapäringutele, reageerib meedias ilmunud eksitavale või valeinfole, vajadusel koostab vastulauseid ning korraldab arvamusartiklite kirjutamist;
 • korraldab avalikkusele suunatud kommunikatsiooniüritusi;
 • osaleb vallavalitsuse veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite sisu loomes ning trükimaterjalide loomises;
 • jälgib ja analüüsib valda ja vallavalitsust puudutavat meediakajastust ning vajadusel informeerib sellest vallavalitsuse liikmeid ja teenistujaid;
 • nõustab vallavalitsuse liikmeid ja teenistujaid meediasuhtluses;
 • koostab enda valdkonna õigusaktide eelnõusid;
 • osaleb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel;
 • osaleb vajadusel vallavalitsuse struktuuriüksuste ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel;
 •  täidab valdkonna eest vastutava abivallavanema ja vahetu juhi poolt antud ühekordseid ülesandeid.
Tagasi üles