MUHU UUDISSED: Olli jälle üks kole kena pidu

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Mineva riede olli sie väljamualt meitele tuodud sõbrapäe. Neh, sõpru põle eluaegaskiid ülearu kellelgid mitte. Ja iseenesest oo sie sur munuke päe, ehkkid, neh, ajaluoline mõte olli taal küll pire teistsugune, kut meitel paergu oo. Aga sest põle ullu. 

Kena munuke päe ikkagid. Ja meite nuordekeskus pidas just sõbrapääval äe oma viieteistme vuastase sünnipääva. Neh, terve nuordekeskus ja iseäranis spordiall ollid pidu täis. Kontsert olli puru vägev. Meite omad pissiksed pasunapoisid puhusid nõnna, et katus pidi lendu tõusma. Aitüma soole, Suaremua poiss Artur Müür, et sa viisid meite pissikste massakatega sedaviisi jännata.

Neh, ja siis ollid viel nie nuorteka bändikuoli tüdrikud. Sina kallis aeg! Nende punt Muhupoolus oo ikka kua juba nõuke, et nie võiks kua vabalt sõnna Euruvisioonile kandideerida küll. Aga neh! Pääva kõege kangem tegija olli ikka Liia ise ja sie Idealistide punt taaga seltsis. Uijee! Uijeee! Tegid sõukest punki, et rahvas paljast üppas ja kargas! Ja põlegid taris oln tulise kalli raha iest omale kedagid esinema tassida. Puhtapuru iseoma maja rahvas panni nõukse pidu püsti, et ühna kahu olli, kui läbi sai. Aga neh, nuored tahtsid ju tiskuta kua. Ja ihud olid juba palavad ja tallad lensid vastu taevast. Nõnna et juu seda pidu jägus ikka viel ühna mitmeks tunniks.

Ja nüid oome õhta oo jälle pissike pidu. Kuolimajas pietse ää vabariigi vuastapääva aktus. Alguse aaks oo ikka seitse. Ja sial kuuleb-näeb ää, et kis nie reemiad siis sedakorda omale suavad. Ja kontserti kuuleb kua mudud.

Ja kis põle viel köin ja nie kua, kis oo juba köin, vahtimas seda Rootsivere Laasu Lii nukude näitust Hellamoa ruamatukogus, nendele kõikidele tiadmiseks et tasub uudistama minna igal juhul, sest ühna varsi jõvab, kui põle juba masu kohal mitte, sõnna viel oma sadakond nukut juure. Neh, ma ütlesi, et sadakond tuleb viel. Nõnna et katsu siis nüid ise arvata, palju neid sial juba enne oo. Ikka uduumbe!

Ja laupa pääva kellu kahestteistmest akatse Koguva Väljal takkajärgi Tooma Juhani sünnivuastapääva pidama. Sedakorda riagib Eda sellest, kui kange mies olli Juhan kaudu ilma rinki roinama. Neh et siis kahekümne teesel kellu kahestteistmest. Jätke miele ja minge aga kuulama.

Ja seda irmsad rooka kisa, misest lehtes viimsel aal kole palju juttu oo oln, seda piaks nüid kuolimaja taga tüki vähämaks jäema. Ma iseoma silmaga nägi, kui Poali poiss puu otsas kodis ja korda majase lõi!

Olge ikka munuksed!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles