MAA ELU ⟩ RMK vaidlustab metsastunud maatükkide liigitamise põllumaaks

Põllumaa. 

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Riigimetsa Majandamise Keskus vaidlustab enamiku maatükkidest, mille Saaremaa valla  üldplaneeringu eelnõu on arvanud väärtusliku põllumaa hulka.  Saaremaa vald määras koostamisel olevas valla üldplaneeringus 148 RMK maatükki väärtusliku põllumaa alaks, kuid maaomaniku hinnangul sobib valla väljapakutud aladest väärtuslikuks põllumaaks vaid 11 maatükki.

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants ütles, et enamik üldplaneeringu eelnõus väärtusliku põllumaana esitletud RMK aladest on metsastatud või metsastamisel. Ka on valimisse sattunud palju alvareid ja poolloodusliku kooslusena inventeeritud alasid. 

RMK saab hoida maid metsastumast vaid juhul, kui põllumajandusmaale leitakse rentnik, kes seda kasutab. Rohumaad, millele rentnikku ei leita, plaanib RMK metsastada. RMK põhiülesanne on riigimetsa majandamine, mistõttu ei saa ettevõte võtta endale väärtuslike põllumajandusmaade hulka arvatud alade niitmise kohustust iseenesliku metsastumise vältimiseks. 

Saaremaa vald kasutas üldplaneeringu väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihi loomisel  Põllumajandusuuringute Keskuse 2015. aasta  kaardikihti. Vald arvas väärtusliku põllumajandusmaa hulka maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaa, mille kaalutud keskmine  boniteet on kõrgem Saare maakonna põllumajandusmaa keskmisest boniteedist, mis on 35 hindepunkti. Väärtuslikku põllumajandusmaad üldjuhul ei hoonestata, küll aga tohib sinna valla nõusoleku korral püstitada päikeseelektrijaama.

Tagasi üles