MUHU UUDISSED: Soab tüöd ja pidu koa

Irena Tarvis.

FOTO: Erakogu

Neh. Mineva nädali ma jähi selle kohja pialt pooleli, et talgupäe lõppeb ää ühe kena larbatskuga. Neh, tansiks lähäb. Oled sa pääva talgus köin või põle, sie põlegid üldsegid tähtis, tantsi võivad kõik vihtuda, kis aga vähägid tahtvad. Tähtis oo lihtsalt selle õhta Koosta minna, kellu kahessaks. 

Tansimuusikad oo tegemas soarlaste ja muhulaste ühine punt Siin Me Oleme. Mängvad lõõtsa ja teisi pillisid koa juure. Nõnna et kohe kindlaste oo ühed tulisema kanged tansitajad. Ja et naad oma suure vaeva iest kolm rupla raha iga pidulise kääst tahtvad, siis sie põle küll pooleskid undrehti mitte. Mo iest naad oleks rohkemadkid veart. Liinu kääst soab mudud kõiki asju täpsusta viel ja Veispukist koa, Koosta kodulehe pialt.

Ja neh, pooleskid põleks paha, kui igaüks levaks nõukse võemaluse koa, et laupa omingust puolt ikka mõne talgu pial koa köia. Ülemoa rahvas, kis Soaremoale põrutavad, kiitvad küll kangest, et Muhu soar olla nii kenaste okurootis, et särab kut rillikivi, aga muhulase ilumielega arjun silm levab ikka nõuksi kohti, mis suab vielgid kenamaks tiha.

Neh, kallis aeg, kui vana piab üks isane inimene olema, et oma põrsapõli oo tükkis mielest läin?

Mudud mõndas kohtas tuleb kohe nutumaik suhu. Kui sa voatad kasvõi Piiri külavahel rinki. Sina kallis aeg, inimesed oo omale loosiaast jäen majasid eluilmal ää erastan, aga tiha põle naad nendega midad ossan. Nüid paljast lagunevad ja nie kanged omanikud ep anna näolegid. Justkut kaded koerad, ise ep süö, aga teestele koa ep anna. Ehkkid mõni teene äkist katsuks niigid palju, et mõne nõukse maja, mis varsi kellelegid kaela kukub, laseks moatasa tiha. 

Piiri külas oo ühna mitu nõukest massakat kasumas, kis ep kipugid kena ilmaga tuas arvutiga tõtt vahtima. Naad tahtvad ennemini rinki roinata ja põle kaugel sie päe, kut nõukste mieste matkad sõnna kolede majade juure jõudvad. Neh, kodu võib ju kielda küll, et ep tohi, aga ons millalgid nõuksed kodust juttu kuulda võtn! Ja siis viel sõukest juttu aada, et sie oo moo oma ja võerad ep tohigid sial köia?! Neh, kallis aeg, kui vana piab üks isane inimene olema, et oma põrsapõli oo tükkis mielest läin?

Aga nüid aitab toodutamisest küll. Katsub vähä kenamini otsad kokku tõmmata.  Emadepäe oo varsi jälle käe ja Muhus oodetse jälle kõiki titsid, kis oo isadepääva ja emadepääva vahel Muhuse juure sündin, lasteaa saali. Ühessandal mail, kellu ühestteistmest.  Omad kutsed oo nüidseks kõik juba kätte soan koa. Ja ma pia ütlema, et neid uusi muhulasi tuleb paljast juure kut Vändrast saelaudu!

Olge munuksed!

Tagasi üles