Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

Orissaare terviseraja mets vajab uuendamist

Orissaare terviserada. FOTO: ORISSAARE SPORT

“Orissaare terviseraja ümbruses kasvavate riigimetsade uuendamiseks on vaja lähema 10 aasta jooksul lageraieid teha kokku 3,7 hektarit,” kirjutab Riigimetsa Majandamise Keskuse Saaremaa metsaülem Jaan Prants.

Mets on Eesti rikkus. Meile kõigile on oluline, et meie metsad oleksid elujõulised, erinevas vanuses, mitmekesised ja terved. Selline seisund saavutatakse metsa kasvatades, kasutades, uuendades ja kaitstes. Niimoodi tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on samaväärselt meiega noort metsa, keskealist metsa ja raieküpset metsa ning võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid. Erinevas vanuses mets on vajalik ka ökoloogilise mitmekesisuse tagamiseks, sest eri liigid vajavad erinevaid tingimusi ja elupaiku.

Enamik Eesti metsadest on poollooduslikud ehk inimene on need kunagi istutanud ning loodus teisi puuliike omalt poolt lisanud. Elujõulise metsa saamiseks järgnevad istutamisele metsakasvatustööd. Kui mets saab raieküpseks, siis puit raiutakse ja asemele kasvatatakse uus mets.

Selleks, et säilitada Orissaare terviseraja metsade püsimine ja mitmekülgne kasutus ka tulevikus, oleme kokku pannud Orissaare terviseraja ümbruses kasvava riigimetsa majandamise kava aastateks 2021–2030.

Üle 20 hektari küpset metsa

Orissaare terviseraja ümbruses asub RMK hallatavat metsamaad 92,3 hektarit. Enamuse nendest metsadest moodustavad männikud, pea kümnendiku kaasikud. Ülejäänud puuliigid on esindatud vähesel määral.

50,9% metsadest asub looduskaitse rangeimas vööndis, kus mitte mingit metsa majandamist ei toimu. 7,1% asub mittemetsamaal. Sinna me metsamajandustöid ei planeeri. 41,9% on aga majandatavad metsad, kus metsa kasvatamine ja uuendamine toimub, arvestades seadustest ja säästva metsamajandamise sertifikaatidest tulenevate piirangutega.

Majandatavatest männikutest 18,4 ha on küps, 9,6 ha keskealine ja 6,9 ha noor mets. Kaasikutest on küpset metsa 2,8 ha ning keskealist metsa 4 ha.

Võrdsustamaks puistute vanuselist jaotust ja tagamaks Orissaare terviseraja piirkonna metsade püsimine, tuleb siinseid metsi järk-järgult uuendada. RMK uuendab metsi põhimõttel, et alal saaks kasvama raiutud metsaga vähemalt samaväärne mets ja kohtades, kus see on võimalik, kasutatakse selleks turberaiet.

Valdav osa Orissaare terviseraja riigimetsadest asub muldadel, kus metsade uuendamine turbe- ja valikraietega ei taga metsa uuenemist samaväärsena. Turbe- ja valik-

raiet ei ole võimalik kasutada, sest Orissaare terviseraja metsad ei vasta neile raietele metsaseaduses seatud eeldustele ja piirangutele.

Samuti ei võimalda viljakatel muldadel vana metsa varjus hoogsalt kasvama hakkav sarapuu ja muu lehtpuuvõsa taimel suureks kasvada. Metsade uuendamiseks Orissaare terviseraja ümbruses tuleb seetõttu kasutada maastikku sobitatud ja kohapealseid olusid arvestavat lageraiet.

Arvestades majanduspiirangutega ja majandatava metsa vanuselist ja puuliigilist koosseisu ning kasvutingimusi, on Orissaare terviseraja ümbruses kasvavate riigimetsade uuendamiseks vaja teha lähema 10 aasta jooksul lageraieid kokku 3,7 hektarit, mis moodustab 17,5% täna raieküpsete metsade pindalast. Sellise raiete mahuga on võimalik liikuda raieküpsete, keskealiste ja noorte metsade osakaalu võrdsustamise suunas.

Raied plaanime teha ühes etapis – käesoleval aastal. Raiete ja terviseraja vahele jäetakse 20-meetrine puhver säilikpuudest. Selles puhvris jäetakse alles ka alusmetsa sarapuu.

Uuendusraiet, mille liigid on lage-, turbe- ja valikraie, tehakse puidu saamiseks ja uue metsa kasvatamiseks. Lageraie korral raiutakse langilt ühe aasta jooksul kõik puud, välja arvatud säilikpuud, mis toetavad elurikkust ja ka looduslikku uuenemist kohapealse seemnega. Turberaie korral raiutakse mets hajali paiknevate üksikpuude või häiludena pikema aja jooksul. Valikraiet tehakse erandjuhtudel, kui seda toetavad looduslikud tingimused ning metsa on võimalik kasvatada ja kasutada püsimetsana. Mets raiutakse üksikute puude ja väikeste häiludena.

Ootame kohalikke koosolekule

Täname kohalikku kogukonda, Saaremaa vallavalitsust ja vallaelanikke RMK-le saadetud ettepanekute eest Orissaare terviseraja riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks. Võtsime saabunud ettepanekuid arvesse Orissaare terviseraja ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti koostamisel.

Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Samuti leiab kodulehelt kokkuvõtte, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi.

Ootame kohalikku kogukonda ja Saaremaa vallavalitsuse esindajaid riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule Tumala–Orissaare–Väikese väina tee ääres Orissaares terviseraja alguses 8. juunil kell 14.

Samuti on veebilehel toodud juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel.

Tagasi üles
Back