N, 8.06.2023

69 MILJONIT ⟩ Valla 2022. aasta eelarve toob õpetajatele palgatõusu

Saarte Hääl
Facebook Twitter
Comments
Raha.
Raha. Foto: unsplash.com

2021. aasta baaseelarvega võrreldes on järgmise aasta eelarve eelnõu 7,7 miljoni euro võrra suurem.

Tänasel, 7. detsembri istungil kiitis vallavalitsus heaks Saaremaa valla 2022. aasta eelarve eelnõu ning esitas selle kogukonna- ja osavallakogudele arvamuse avaldamiseks. Täna tutvustatakse eelarvet ka kõigi kogude liikmetele.

Vallavolikogus on järgmise aasta vallaeelarve eelnõu esimene lugemine plaanis 30. detsembri istungil.

Saaremaa valla 2022. aasta eelarve kogumaht on eelnõu esimesel lugemisel 69 miljonit eurot, sellest moodustavad põhitegevuse tulud 51,8 miljonit, investeerimistegevuse tulud 7,8 miljonit, investeerimislaen 5,5 miljonit ja likviidsed vahendid 3,8 miljonit eurot. 

Põhitegevuse kulude kogumahuks on 2022. aastal kavandatud 47,8 miljonit eurot ja põhitegevuse tulemiks 4,1 miljonit eurot. 2021. aasta eelarvega võrreldes on põhitegevuse tulud suurenenud 2,4 miljoni euro võrra.

Seejuures on tulumaksu laekumise kasvuks planeeritud 3,1 miljonit eurot (2021. aasta baaseelarvega võrreldes +11,9%, 2021. aasta tegeliku laekumise prognoosiga võrreldes +4,7%).

Eelarve eelnõus on arvestatud sellega, et alampalgamäär tõuseb 2022. aastal 12% ehk 654 euroni ja üldhariduskoolide õpetajate palk 7,3% ehk 1412 euroni kuus, viimasega kaasneb ka Saaremaa valla lasteaiaõpetajate palgatõus.

Majandamiskulude kavandamisel on arvestatud valla lepinguliste kohustustega ning kaupade ja teenuste, sealhulgas elektri ja kütte hinnatõusuga. Riigi eraldised on eelarve eelnõus kajastatud 2021. aasta tasemel.

Tegevusvaldkondade lõikes moodustavad 2022. aasta eelarve kogumahust kulud haridusele 53,3%, kultuurile ja vabale ajale 10,3%, sotsiaalsele kaitsele 10%, majandusele 7,9%, keskkonnakaitsele 5,2%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,9%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,2% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,2%.

Saaremaa valla investeerimistegevuse kulud suurenevad 2021. aastaga võrreldes 5,4 miljoni euro võrra, olles järgmisel aastal kokku 17,6 miljonit. 2022. aastaks kavandatud investeeringud jaotuvad valdkondlikult järgmiselt: haridus 49%, sport 15,4%, sotsiaal 10,1%, elamu- ja kommunaalmajandus 8,9%, majandus 10,9%, avalike alade korrashoid 2,7%, üldised valitsussektori kulud 1,4%, muinsuskaitse 1,6%.

Fookuses on inimesed

„Järgmise aasta eelarvet koostades oleme fookusesse seadnud meie inimesed ja seda nii töötasu suurendamise kui ka teenuste arendamise kaudu. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööjõukuludes on arvestatud 5–10%-lise kasvuga. Palgatõus kajastub praegu valdkondlikes alaeelarvetes ning selle jaotus asutuste kaupa täpsustatakse 2022. aasta alguses.

Lastevanemate makstav lasteaia kohatasu ja toiduraha jääb järgmisel aastal tänavusega võrreldes samaks. Ehkki valla lasteaedade kohatasu on seotud töötasu alammääraga, mis 2022. aastal suureneb, soovib koalitsioon jätta kohatasu tõstmata.

Vallaeelarve koostamisel on lähtutud – nii nagu ka neljal varasemasel aastal – vastutustundliku planeerimise põhimõtetest. Saaremaa valla netovõlakoormus on tänavu väiksem kui 40% ja ka järgmisel aastal jääb see alla 50%.“

Vallavanem Madis Kallas

Panustame lastesse ja eakatesse

„Järgmisel aastal jätkame panustamist Saaremaa lastesse ja eakatesse. Ligi 70 miljoni euro suurune eelarve on ambitsioonikas, sest plaanis on valla seni suurim, 7,3 miljoni eurone investeering Kuressaare Hariduse kooli. Samuti ootavad ees Mustjala päevakeskuse-pansionaadi ehitustööd ja Kuressaare jalgpallihalli rajamine. Sellega saavad Saaremaa haridus-, sotsiaal- ja spordimaastik kauaoodatud uut hingamist.

Hea meel on selle üle, et vald toetab jätkuvalt erateede korrastamist ja maapiirkondades elavate perede elutingimuste parendamist, samuti läheb käesoleva aastaga samas mahus edasi meie elanike jaoks oluline hajaasustuse programm, mittetulundusliku tegevuse toetamine ja kaasav eelarve. Valla teedesse ja tänavatesse on 2022. aastal plaanis investeerida 1,5 miljonit eurot ning tänavavalgustusse 870 000 eurot.“

Abivallavanem Liis Juulik

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles