L, 1.04.2023

VALD ANNAB ARU ⟩ Mida tehti Saaremaal 2021. aastal

Saarte Hääl
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
KITSAS: Pargitud autod takistavad Aia tänaval liiklemist.
KITSAS: Pargitud autod takistavad Aia tänaval liiklemist. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Vallavalitsus esitas volikogule eelmise aasta majandusaasta aruande. Vaatame, millega Saaremaal 2021. aasta ajalukku läheb.

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

• Kuressaare linnas asuvate koolide gümnaasiumide astmed anti üle Saaremaa Riigigümnaasiumile. Selle tulemusena korraldati Saaremaa Ühisgümnaasium/Hariduse Kool ja Kuressaare Gümnaasium/Nooruse Kool ümber põhikoolides.

• Seni eraldiseisvate asutustena toiminud noortekeskused (Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam, Orissaare Avatud Noortekeskus, Lääne-Saare Avatud Noortekeskused ja rahvamajade juures ning koosseisus tegutsenud Tornimäe ja Valjala avatud noortekeskused) konsolideeriti Saaremaa Noorsootöö Keskuseks.

• Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse (STHK) koosseisu liideti Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Kuressaare Perekodu.

• Allasutuste erinevad süsteemid ja dokumendid viidi ühtsetele alustele (arengukavad ja põhimäärused, koosseisuliste ametikohtade arvestuse alused) või jätkati selles suunas tööd (finantsmudel, töötasude eelarvestamise ja majanduskulude arvestamise alused, eralastehoidude ja - aedade ühtse rahastamise alused).

• Lasteaiakohtade tagamiseks otsiti paindlikke lahendusi: sõlmiti lepingud eralastehoiuga „Nöpsik“ ja lastehoiuga Kuressaare Perekodu täiendavate kohtade tagamiseks ning jätkati suurendatud arvuga lasteaiarühmade toetamist.

• Jätkati tsentraalse toe osakaalu suurendamist allasutustes: välikoristus ja hooldus, jooksvad remondid, IT hanked, IT võrgud, liiva vahetus, tehnosüsteemide hooldused.

• Uuendati huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise määrust toimetulekuraskustes peredele ja taotlemine viidi iseteeninduskeskkonda.

• Toimus VI üle-eestiline huvihariduskonverents Kuressaares.

• Alustati haridusmõtte toetamiseks Saaremaa valla haridusloo igakuist tunnustamist.

• Toetati haridusasutuste töö korraldamist jätkuva pandeemia tingimustes.

Investeeringud

• Rekonstrueeriti Valjala Põhikooli võimla ja Kuressaare Gümnaasiumi/Nooruse Kooli spordikompleks (sh. ujula).

• Leisi koolis rekonstrueeriti ruumid Pärsama lasteaia kahele rühmale, sellega koos loodi uus ruumilahendus Leisi raamatukogule.

• Rajati Kuressaare Muusikakooli proovisaal.

• Alustati Saaremaa Ühisgümnaasiumi/Hariduse Kooli remondiga, sellega seoses viidi kooli tegevus üle asenduspinnale Upal (remondi, kolimise, transpordi, toitlustuse korraldus).

• Kaali Koolis suurendati lasteaiarühmade kasutatavat pinda.

KULTUUR JA SPORT

• Viidi läbi või osaleti erinevate omanäoliste ürituste korraldamises: viikingiaasta tegevused, Louis Kahni konverents, maakondlik Rahvapillipidu koostöös Saaremaa Rahvakultuuriseltsiga.

• projekti- ja tegevustoetuste ning koostöö kaudu toetati Saaremaa atraktiivseid suursündmusi ning traditsioonilisi kultuuri- ja spordiüritusi. Toetati sakraalhoonete restaureerimist ja koguduste tegevusi.

• Piirkondlikke eripärasid ja saarlaste identiteeti aitasid hoida kvaliteetsed ja kõigile kättesaadavad rahvakultuuriüritused kogu Saaremaal.

• Korraldati kultuuri- ja sporditunnustuste ja 5. Eerik Haameri nimelise kunstipreemia väljaandmised. Koostöös Kultuurkapitaliga anti välja Saaremaa Kultuuripärli ja Hendrik Krummi nimelised auhinnad.

• Viidi läbi liikumisharrastuse sarjad, koolispordiüritused ja piirkondlikud spordimängud. Lõpetati projekt „Euroopa Spordilinn 2020 raames liikumisharrastuse edendamine“, mille käigus viidi läbi 9 spordiüritust erinevate mittetulundusühingute ja ühe sihtasutuse poolt aastatel 2020-2021.

Investeeringud:

• Jätkati jalgpalli sisehalli projekteerimise ning kunstlume tootmise võimekuse loomise projekte, Saaremaa terviseradade arendamist.

• Alustati jalgpalli kunstmurustaadioni tribüünidele katuse ehitamist (valmib 2022).

• Teostati remonditöid Kärla spordihoones, Smuuli skatepargis. Jätkati ühendustee rajamist Kudjape terviseraja ja suletud Prügila mäe vahele.

• Rajati Kuressaare staadionile uus petankiväljak (jõuväljak).

SOTSIAALNE KAITSE

• Valmis Kuressaare Päevakeskuse juurdeehitus.

• Toetati erinevaid algatusi ja tegevusi: Toidupanga õhtused toidukogumisringid, MTÜ Loovtera, puudega inimeste ja eakate ühingute/seltsingute kooskäimised, erinevad üritused.

• Jätkusid maakondlikud projektid „Saarele sündinud“ (igale vastsündinule haiglast lahkudes kingituseks padja ja teki komplekt), pere- ja eriarstide toetuse maksmine ning koostöös Päästeametiga projekt „Kodud tuleohutuks“.

• Töötati välja „Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord“.

• Osaleti SKA koduteenuse teenusdisaini projektis, mille tulemusena sooviti ühtlustada teenuse osutamine Eestis.

• Osaleti partnerina perevägivallajuhtumite lahendamise koostöövõrgustikus MARAC ja ennetusprogrammis „Puhas tulevik“. Tehti koostööd SKA Lastemaja teenusega seksuaalselt väärkoheldud laste aitamiseks.

• Loodi võimalus kompleksse abivajadusega koduteenuse klientidele koduhooldajaga suhtlemiseks Apple`i tahvelarvutis rakenduse Facetime kaudu.

• Kuressaare Haigla kaheksale töötajale võimaldati palliatiivravi koolitusprogramm.

Arendusprojektid 2021

• Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine (oktoober 2018 – detsember 2022). Projekti maksumus 640 000 eurot, omafinantseering 96 000 eurot.

• Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses (jaanuar 2021 – detsember 2022). Projekti maksumus kuni 449 264,00 eurot.

• Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel (september 2020 – detsember 2021). Projekti maksumus: 425 348,64 eurot, sh toetus 59 996,64 eurot.

• Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas III (september 2019 – detsember 2021). Projekti maksumus: 63 503 eurot, sh toetus 53 977,55 eurot.

ETTEVÕTLUSKESKKOND JA INNOVATSIOON

• Jätkati tudengistipendiumite maksmist koostöös SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond ja Incap Electronics Estonia OÜ-ga, Tartu Ülikooli Sihtasutuse ja Sporrong OÜ-ga.

• Jätkati meretoorme väärindamisega seotud arendustegevuse toetamist.

• Saaremaa Vallavalitsuse, Saaremaa Ettevõtjate Liidu, SA Saaremaa Arenduskeskus ja MTÜ Saarte Koostöökogu koostöös viidi läbi Saare maakonna ettevõtjate tunnustamine 12 kategoorias.

• Toetati MTÜ Kuressaare Edukontor tegevust ja osaleti ühisprojektis „Saarte kaugtöövõrgustik“.

• Koostöös SA Saare Arenduskeskusega korraldati PATEE projekti ehk „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal“ elluviimist.

• Koostöös SA Saare Arenduskeskusega ja Europe Direct projekti kaasabil korraldati Saare maakonna arengukonverents, mis seekord keskendus maakonna arengu ühele strateegilise eesmärgile - energeetika.

• Korraldati projekti „Islands of Innovation“ lõpetamisega seonduvaid tegevusi, osaleti kokkuvõtval konverentsil Hollandis, kus anti ülevaade projekti kestel partnerite poolt ja ühiselt tehtust ning planeeriti lisategevusi 2022. aastaks.

• Saare maakonda tunnustati rahvusvahelise säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations (Rohelised Sihtkohad) roheliste turismisihtkohtade hõbetasemega.

• Korraldati reisisihti tutvustavad kampaaniad Eestis, Lätis ja Leedus.

• Viidi läbi suuremahuline Viikingite teema-aasta, sealhulgas läbi 4 erineva projekti (toetajad SKK, Saarte Kalandus, MATA meede ning Põhjamaade Nõukogu).

• Jätkati saaremaiste toodete ja teenuste märgise „Saaremaa ehtne toode“ tuntuse suurendamise ja koostöövõrgustiku laiendamise toetamist ning koostöös MTÜ-ga Saarte Koostöökogu viidi läbi jõuluturu üritused.

• Toetati ettevõtlust ja turismi elavdavaid suurüritusi.

• Koostöös Hiiumaaga osaleti edukalt sihtkohtade koostööprojektide konkursil ning järgnevatel aastatel viiakse ellu projektiga seotud arendustegevused. Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks koostati saarteülene arendus- ja juhtimiskontseptsiooni. Projekti raames loodi Hiiumaa arenduskeskuse juurde uus töökoht „Saarte rohepöörde projektijuht“

• Loodi Saare maakonda tutvustav fotopank, mis on kõikidele kasutamiseks

TARISTU JA KESKKOND

• Lõpetati Kuressaare Hariduse kooli rekonstrueerimise projekteerimistööd.

• Lõpetati Mustjala päevakeskuse- pansionaadi projekteerimistööd.

• Ehitati Sõrve tehnohoone.

• Ehitati Tolli tn 9 hoone juurdeehitus.

• Teostati KG ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimine.

• Ehitati Kuressaare Muusikakooli proovisaal.

• Alustati Valjala Põhikooli rekonstrueerimistöödega.

• Alustati Kuressaare Hariduse kooli rekonstrueerimistöödega.

• Lõpetati Riigigümnaasiumi piirkonnas Rohu ja Väljaku tänavate rekonstrueerimistööd.

• Lõpetati Aia tänava rekonstrueerimine ja läbimurde ehitus.

• Ehitati Sääre ja Ratla parklad.

• Telliti Saaremaa valla uue üldplaneeringu koostamiseks vajalikud alusuuringud.

• Jätkati Maasi ordulinnuse konserveerimistöödega.

• Alustati Aderkasi kabeli remondiga Pöide kalmistul.

• Käivitati kogu valda hõlmav korraldatud jäätmevedu.

• Alustati Saaremaa valla jäätmekava koostamisega.

• Korraldati ohtlike jäätmete, eterniidi ja haljastusjäätmete elanikelt tasuta vastuvõtu kampaaniad.

• Viidi ellu Saaremaa kudejõgede tervendamise projekt.

• Koostati Tori jõe puhastamise projekt.

• Saaremaa vallale omistati tiitel „Eesti kõige keskkonnasõbralikuma kohaliku omavalitsus“

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles