MUHU UUDISSED: Mõuke oo kõege kenam muhukielne sõna

Irena Tarvis

FOTO: Erakogu

Terit. Nende rattamatkajatel vädas ikka ilmaga kohe ullu muodi. Või, neh, kisse tiab. Äkist oleks võin isegid natusse rohkem pilvealune olla. Kui ikka pala päe soole lagipähe paestab, siis ehk põlegid kõege param sedaviisi rinki rüista. 

Olli ikka teisi kena karikond küll! Sina kallis aeg – kui sie killavoor sialt Linnusse kurve takka paljast tulli ja tulli ja änam otsa es sua, siis mool köis küll korra nõuke mõte piast läbi, et nüid arjutatse suise laulupeo jäuks rongikäiku. Eluilmal ju Muhus elas masu kuus tuhat inimest. Ja nüid olli neid mõneks päävaks just niisamma palju sii kokku soan. Ja põle sie seltskond ää tüidan üht. Kenad lõbusad asjakarbid ollid. Paljast üidsid “Jõudu!”, kui kiegid kuskil õue pial midad tüöd juhtus tegema. Ja põle naad Liiva puodi koa tühaks ostn mitte, kut kangest kardeti. Jägus ikka kõikidele viel õhtaks renni piale.

Aga nende matk oo nüid müödas ja mool oo täna tükkis teesed jutud koa kohe. Emakiele voasta oo ja Eesti riikis kangest valitse seda kõege iestlaslikumad sõna välja. Aga Sarabu Anu, Hellamoa roamatukogust, põrutas nüid muhulastele omaette sõnaotsimise välja. Et mõuke oo kõege kenam muhukielne sõna? Ühe teisibe omingu nie kohvetajad sial Hellamoa külakeskuses juba pakkusid terve robina sõnasid välja. Üks olli uhkem kut teene. Ja pärast Anu õikas veispukkis koa, et kukkuge aga nüid ette laduma! Ja siis tulli ja tuleb neid pakkumisi ikka masu siiamoani viel kut kirjusid koeri. Ja mureta võib sõnna aga viel kirjuta. Aga nie, kis sial veispukkis ep köi mitte ja kelledel põle sial oma kontud üldse olemaskiid, nie soavad omasid pakkumisi ikka tiha. Tuleb paljast Anul kuskil kohtas natist kindi soaja. Kõege lihtsam oo sie mudud Hellamoa roamatukogus. Aga taale soab ju sõnna elista koa. Numbri piale 45 89 753.

Ja Hellamoa roamatukogus ja külakeskuses oo nüid üks uhke näitus koa ülal. “Akkame aga ehtima. Laulupidu 150. Tantsupidu 85”. Voatamas soab köia teisibe ja kessiku kellu ühessast kolmeni ja neljabe kümnest kuieni ja riede ja laupa ühessast üheni. Pühabe ja esmasbe oo uksed kindi. Sial oo päris põnevaid asju nähe. Ja kis oo ikka eluaegas laulupidul või tansipidul köin, nie leidvad sialt paljugid tutvad.

Vat sõuksed luod ja laulud! Olge ikka munuksed!

Irena Tarvis

Tagasi üles