Varese sadama tuugeni poolt ja vastu

Saarte Hääl
Copy
Pahapilli küla elanikud Tiit Vimberg ja Krista Saarna.
Pahapilli küla elanikud Tiit Vimberg ja Krista Saarna. Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

Avaldame lühendatult Mustjala Pahapilli küla elanike seisukohad Varese sadamasse planeeritava tuulegeneraatori osas ja abivallavanem Jaan Leivategija vastuse.

Sadamat saab arendada ka ilma tuugenita

“Varese sadama lähinaabruses elavate Pahapilli küla püsielanikena ei ole meie vastu Varese sadama kordategemisele, kuid oleme kindlal veendumusel, et sadamat saab arendada ka ilma sellesse tuulegeneraatorit planeerimata,” kirjutavad Krista Saarna ja Tiit Vimberg.

“Oleme sunnitud juhtima tähelepanu tõsiasjale, et mürahinnangus on ära toodud arvutused mürataseme mõjust lähedalasuvatele hoonetele lubatud sihtväärtuste ja piirväärtuste piiril. Lihtsamalt öeldes on tegemist nn "võib-olla, aga võib ka mitte olla"–olukorra tekkimisega, mida kinnitab ka seesama mürahinnang. Ehk et… "müra modelleerimise tulemustest selgub, et kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamisel võib ebasoodsate ilmastikuolude korral esineda lähimate elamute fassaadil öise müra sihtväärtuse (40 dB) ületamist”.

Kui küsimuse all on mitte rohkemat ega vähemat kui inimeste oma kodu ehk elupaik ning sellega kaasnev heaolu ja turvatunne, siis pole õigustatud mingigi manipuleerimine piirväärtuste piirimail, mis muudaks küla elanikud-asukad n-ö katsejänesteks arendaja polügoonil.

Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetikat puudutavate põhimõtete järgi on sobiv ja müranorme tagav tuuliku kaugus asustusalast ja elamust 1000 meetrit. Seega peaks Varese tuulik paiknema elamutest vähemalt 1000 m kaugusel. Mitte 300 m (lähim elamu) ega ka mitte 500 m (meie elamu) kaugusel.

Arendajate eesmärk on muuta Varese sadam meresadamaks, mille tõrgeteta funktsioneerimiseks on tingimata vajalik tuulegeneraatori olemasolu. See väide on sügavalt ekslik ja valelik, millele oleme viidanud ka oma eelnevates arvamusavaldustes. Varese sadama toimiv trafoalajaam rahuldab täielikult mitte ainult sadama, vaid ka ümbritsevate elamute vajadused.

Meresadama funktsioonid on teadupärast veesõidukitele sildumise võimaldamine, nende laadimine või tühjendamine, reisijate teenindamine ning veeliikluse korraldamine sadamas ja sisendfaarvaatris. Tuugeni olemasolu ei saa olla sadama toimimise eelduseks või garandiks. Veel enam – sadamasse planeeritavaga kaasnev mistahes reostus ei tohi levida väljapoole omanikule kuuluvat territooriumi. Peame silmas mürale lisaks visuaalset ja emotsionaalset reostust, mis pole sugugi vähem olulised vastuargumendid kavandatavale tuulegeneraatorile.”

Problemaatiline on täisvõimsusel töötamine

“Arendaja ei ole detailplaneeringu lahenduses kohalike elanike ja avalikkuse vastuväidetega arvestanud ega püüdnudki kompromissi leida," leiab Roland Ritteri ja Kadri Eek Ritteri esindaja vandeadvokaat Kaisa Laidvee.

Olgugi et vallavalitsus on avaldanud seisukohta, et detailplaneering ei vasta Saare maakonnaplaneeringule 2030+ ning tuulegeneraator peaks asuma elamutest 1000 m kaugusel, on vald otsustanud sisuliselt muutmata detailplaneeringu uuesti inimestele ärakuulamiseks esitada.

Varese sadamasse kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamisel võib ebasoodsate ilmastikuolude korral esineda lähimate elamute fassaadil öise müra sihtväärtuse ületamist. Sealjuures on modelleerimine tehtud mitteametlike andmete pinnalt ehk eksperdid ei ole saanud aluseks võtta garanteeritud mürataset. Eriti problemaatiline on tuuliku täisvõimsusel töötamine.

Detailplaneeringu seletuskirjas tuuakse aga välja, et tuulegeneraatori püstitamise eesmärk on elektri varustuskindluse tagamine ning selleks töötab tuulegeneraator maksimaalse võimsusega eriti siis, kui muu ühendus on tugeva tuule tõttu katkenud. Arendaja näeb selles tuulegeneraatori positiivset mõju avaliku huvi kontekstis.

Detailplaneeringust on ilmne, et arendaja huvi on tuulegeneraatorit maksimaalsel töörežiimil kasutada, sh tugevamate tuultega, mis juhul esineb kindlasti müratasemete ületamisi elumajade juures. Samas pole ette nähtud meetmeid müratasemete tagamiseks. 

Hetkel ei oleks kuidagi põhjendatud asuda teistsugusele seisukohale, kui valla varem viidatud seisukoht, mille kohaselt arendaja erahuvi ei saa kaaluda üle avalikku huvi. Ka keskkonnaamet on asunud seisukohale, et tuulegeneraatori rajamine detailplaneeringus taotletud asukohta ei ole lubatav. Vallavolikogu ehituskomisjon leidis Varese sadama detailplaneeringu lahendust arutades samuti, et tuulegeneraatori rajamine sinna ei ole võimalik.

Vallavalitsuse poolt oma seniste seisukohtade muutmine olukorras, kus detailplaneeringu lahendus ei ole sisuliselt muutunud, oleks põhjendamatu ja tõstataks küsimusi menetluse õiguspärasusest ja erapooletusest.”

Müra piiramise meetmed on tõesti vajalikud

Jaan Leivategija
Jaan Leivategija Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Kohalike elanike vastuväide on sisuliselt olnud see, et tuulikut ei saa nimetatud asukohta planeerida, kuna see tekitab müra ja suurt visuaalset reostust ning ainus kompromiss on tuuliku planeerimisest loobuda,” märgib Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija.

“Detailplaneeringu käigus on koostatud kaks erinevat mürahinnangut. Kummagi kohaselt ei saa öelda, et müra öine sihtväärtus lähima eluhoone juures on kindlasti ületatud, kuid müra piiramise meetmed on teatud tuule suuna ja tugevuse korral tõesti vajalikud.

Üksiku elektrituuliku rajamine toimub teemaplaneeringu kohaselt detailplaneeringu alusel. Üksiktuuliku planeerimisel on soovitatav järgida teemaplaneeringus esitatud põhimõtteid ja tingimusi, kuid see ei ole kohustuslik.

Teemaplaneeringu koostamise käigus jõuti seisukohale, et sobiv ja müranorme tagav tuulikupargi kaugus asustusalast ja olemasolevast elamust on 1000 m. Samas on teemaplaneeringu puhul arvestatud mitme tuulikuga, mis on kõrgema tipukõrguse ja suurema müraemissiooniga, kui Varese sadamasse planeeritav tuulik. Terviseamet on samuti öelnud, et 1000 m oli soovituslik vahemaa, mis pidi tagama elamute juures paremad keskkonnatingimused ja müranormidele vastavuse.

Tuuleparkide rajamisel tuleks kauguse arvestamisel siiski lähtuda konkreetsest olukorrast, sest alati pole võimalik üheselt määratleda, kui suur vahemaa on vajalik. Antud juhul on tehtud müra modelleerimine konkreetses asukohas, mille tulemusel selgus, et lähimate elamute juures võib toimuda öise müra sihtväärtuse ületamine, mille vältimiseks pidurdatakse vajadusel tuuliku tööd.

Valla hinnangul on arendaja planeeringulahenduse muutmisega teinud omapoolse kompromissi. Kui lahendus vastab õigusaktide nõuetele, siis ei ole vallal alust detailplaneeringu kehtestamisest keelduda.

Valla ehitus- ja keskkonnakomisjon arutas tõepoolest Varese sadama detailplaneeringuga seotud asjaolusid ja leidis, et tuulikut ei tohiks sinna planeerida. Nimetatud komisjoni koosolekul arutati teemat, kuid tegemist ei olnud otsuse eelnõu üle hääletamisega. Volikogu komisjon saab oma õiguspärase arvamuse anda otsuse eelnõu kohta, misjärel volikogu teeb oma otsuse, kaaludes komisjoni seisukohta.”

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles