Vallavalitsus ei toeta alkoholi müügipiirangut
Lisatud vallavalitsuse põhjendus täismahus

Virge Pihel ja Meelis Juhandi

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus ei ole nõus opositsioonilise Saarlase fraktsiooni poolt volikogule esitatud eelnõuga, mille kohaselt lõpeks alkoholimüük peokohtades kella kolmest öösel.

Valla meedia peaspetsialist Merike Pitk vahendas seisukohta, et sellisel kujul eelnõud pole võimalik toetada. Sellel puudub mõjuanalüüs, mis kajastaks eelnõuga planeeritud tegevuse mõju nii avalikule korrale kui ka kohalikele ettevõtjatele. Samuti puudub vallavalitsuse sõnul selge tegevusplaan eelnõu elluviimise ja järelevalve kohta.

Valimisliitu Saarlane kuuluvate Meelis Juhandi ja Virge Piheli koostatud eelnõu järgi keelataks kohapealseks tarbimiseks mõeldud alkoholi jaemüük alates kella 3-st öösel kuni kella 6-ni hommikul, puhkepäevadele eelneval ööl aga kella 3-st öösel 7-ni hommikul. Niisugune ajavahemik on valitud seetõttu, et kõige rohkem korrarikkumisi leiab aset just pärast kella kolme öösel.

“Kuressaare kesklinna turvalisusega seonduv on probleemina püsinud juba vähemalt kümme aastat,” tõdesid otsuse eelnõu autorid, politseinik ja vallavolinik Meelis Juhandi ja valimisliidu Saarlane juhatuse liige Virge Pihel eelnõu seletuskirjas.

Eelnõule on oma isiklikku toetust varem väljendanud vallavanem Madis Kallas ja selle kiitis ühehäälselt heaks ka volikogu linnakodanikukomisjon. Saaremaa vallavolikogu arutab eelnõud kahe nädala pärast.

Vallavalitsuse põhjendus eelnõu mittetoetamiseks

Vallavalitsus on seisukohal, et eelnõu seletuskirjas ei ole esitatud alkoholi jaemüügi piiramise terviklikku mõjuanalüüsi. Eelnõus on käsitletud korrakaitse ja turvalisuse küsimusi Kuressaare kesklinna näitel ning toodud ka sellekohaseid andmed praeguse seisuga, kuid puudub analüüs kuidas mõjutab eelnõu otsusena jõustumisel avalikku korda Kuressaare kesklinnas ning millist mõju omab see kohalikele ettevõtjatele.

Arvestades, et tegemist on ettevõtlusvabaduse riivega, ei ole kaalutud eelnõus ühtegi võimalikku leevendavat meedet, mis kaasnevat negatiivset mõju võiks tasakaalustada. Vallavalitsuse hinnangul ei selgu eelnõust esitatud kujul ka otsuse rakendamisega kaasnevad kulud, sh millisel viisil järelevalvet otsuse täitmise üle teostatakse, mistõttu jääb otsuse rakendamine ebaselgeks.

Vallavalitsus nõustub, et niivõrd oluline teema vajab arutamist laiemas ringis. Täna puudub eelnõu osas seisukoht osavallakogudelt, kogukonnakogult ja ettevõtjatelt. Ilma nimetatud huvigruppe kaasamata on vallavalitsuse hinnangul volikogul esitatud eelnõu sisuliselt arutada keeruline ning arutelu võib jääda ühekülgseks.

Kokkuvõttes leiab vallavalitsus, et tänasel kujul ei ole võimalik eelnõu toetada.

Tagasi üles